อยุธยา » สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา » อำเภอเมือง » วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

     ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง ปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนี้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า "ตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก" ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ ณ ตำบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาก็คงจะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง
     อนึ่ง เมื่อเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ ทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด
     ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพที ซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือทิศใต้มีมณฑปสองหลังภายในพระมณฑปมีพระประธาน พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตำหนักนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างทรุดโทรมแต่ภายในผนังของตำหนัก มีภาพสีเกี่ยวกับเรื่องหมู่เทวดา นักพรต นมัสการพระพุทธบาท และเรือสำเภาตอนพระพุทธโฆษาจารย์ไปลังกา ภาพเหล่านี้อยู่ในสภาพไม่ชัดเจนนัก นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปรางค์ หมู่พระเจดีย์สิบสององค์,วิหารพระนอน และตำหนักท้าวจตุคามรามเทพ

สถานที่ที่น่าสนใจในวัดพุทไธศวรรย์

๑. พระอุโบสถ (พระตำหนักเวียงเหล็ก)
๒. พระธาตุ (องค์พระปรางค์ใหญ่) เป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นผสม ศิลปะขอมมีระเบียงล้อมรอบ
     ระเบียงล้อมรอบภายในประดิษฐานพระปูนปั้นนับร้อยองค์ ด้านข้างพระปรางค์มีมณฑปข้าง เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมาวิชัย
๓. พระพุทธรูปเหล็กไหล (ชื่อพระสุวรรณโฑพัง)
๔. วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่มีผู้คนกราบไหว้สักการบูชาตลอดวัน

ทำไมที่วัดพุทไธศวรรย์ จึงมีองค์พ่อจตุคามรามเทพ

     เกิดขึ้นจากการดำริที่จะสร้างองค์ หลวงพ่อทวด ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ โดยจะมีการบรรจุ พระหลวงพ่อทวด ขนาดเล็ก (แบบห้อยคอ) ๑๐,๐๐๐ องค์ไว้ในองค์หลวง พ่อทวดด้วยจึงได้เดินทางไป วัดช้างให้ เพื่อติดต่อขอเช่าทำบุญ พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ผสมดินกากยายักษ์ แต่ทางวัดช้างให้ไม่มี จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ วัดทรายขาว ติดต่อขอ ทำบุญบูชาพระหลวงพ่อทวด ทางวัดให้ทำบุญองค์ละ ๓๐ บาท ๑๐,๐๐๐ องค์ ก็ต้องใช้เงินมากถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท พระอาจารย์โชติไม่มีเงินมากพอจึงไม่สามารถเช่าบูชาพระมา

     ต่อมาพระอาจารย์โชติ ได้อธิษฐานต่อ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์วัดพุทไธศวรรย์ เพื่อ ขอให้เจตนาที่ตั้งใจไว้ได้ประสบความสำเร็จ...หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีลูกศิษย์ อาจารย์เณร วิรัช ลุปซ่า ซึ่งได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของท่านจึงได้แนะนำให้ติดต่อไปยังคุณอนันต์ แซ่ตัน (โกฉ้า) ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสำนักเดียวกันที่ จ.นครศรีธรรมราช ว่ามีพระหลวงพ่อทวดบ้างไหม? ถ้ามีจะให้ทำบุญองค์ละเท่าไหร่?.....เมื่อทราบเจตนาของพระอาจารย์โชติ

     คุณอนันต์ก็ได้ถวายพระหลวงพ่อทวดจำนวน ๑๐,๐๐๐ องค์ และได้เดินทางมาที่วัดพุทไธศวรรย์ เพื่อมอบพระดัง กล่าว โดยมี คุณอะผ่อง สกุลอมร (โกผ่อง) ร่วมเดินทางมาด้วย เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวันนั้น โกผ่อง ได้ประกอบพิธีอัญเชิญ องค์พ่อจตุคามรามเทพ ด้วย เมื่อ ท่านพ่อประทับทรงแล้วก็ได้ถามว่ามีธุระอะไร พระอาจารย์โชติจึงได้ตอบวัตถุประสงค์ให้ทราบ พร้อมทั้งขอเรียน วิชาจันทรภาณุ เหนือฟ้า เหนือดิน ท่านพ่อถามต่อว่า"จะเรียนไปทำไม" พระอาจารย์โชติตอบท่านว่า เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ แต่ที่สำคัญจะได้รู้ว่าวิชา เหล่านี้ มีจริงหรือ ไม่ ?"

     จากนั้นท่านพ่อจตุคามรามเทพจึงได้จับมือครอบให้พระอาจารย์โชติ และจับมือ เขียนอักขร เพื่อมอบวิชาความรู้ให้ตามขั้นตอน ต่อมาพระอาจารย์โชติเห็นว่าที่วัดน่าจะมี องค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ประดิษฐานเพื่อให้ลูกศิษย์และสาธุชนในภาคกลางได้ สักการะกราบไหว้บูชาแทนการเดินทางไปถึง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ไกลอาจจะไม่สะดวก สำหรับบางคน ด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายประการ..พระอาจารย์โชติ จึงได้อธิษฐานขออนุญาต ต่อ องค์ท่านองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ เพื่อสร้างรูปหล่อขนาดหน้าตัก ๒๙นิ้วขึ้นโดย กำหนดพิธีหล่อเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งตรงกับ วันลอยกระทง (วันเพ็ญ เดือนสิบสอง)

     และในพิธีเดียวกันนี้ได้ มีการเททองหล่อรูปเหมือน ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว ให้ลูกศิษย์ได้นำไปสักการะไหว้บูชา..ต่อมาพระอาจารย์โชตได้ขออนุญาต องค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ จัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น "มรดกพ่อ" เพื่อนำปัจจัยสมทบทุน สร้างมณฑป สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อหวลได้สร้างค้างไว้ให้สำเร็จลุล่วงไป ด้วยดีจะได้ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระ เจ้าอู่ทอง) ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา และสร้างวัดพุทไธศวรรย์มานานกว่า ๖๕๔ ปี

     พิธีมหาเทวาภิเษก วัตถุมงคล รุ่น "มรดกพ่อ" ได้ประกอบขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งก็ได้ผ่านไปแล้ว โดยความเรียบร้อยทุก ประการ ......ณ บัดนี้วัตถุมงคล ท่านพ่อ จตุคามรามเทพ รุ่น "มรดกพ่อ" ได้เปิดให้ศรัทธา สาธุชนผู้สนใจได้ทำบุญเช่าบูชาที่ วัดพุทไธศวรรย ์ แล้วมีหลายรูปแบบพิมพ์ทรงและหลายเนื้อหามวลสาร เลือกทำบุญบูชาได้ตามกำลังศรัทธาและความสนใจ
 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา >>