อยุธยา » สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา » อำเภอบางไทร

อำเภอบางไทร

 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพนี้มุ่งฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ วิชาที่สอนให้แก่เกษตรกรได้แก่ ...
 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา >>