ข้อมูลเพิ่มเติม

อยุธยา
 

อยุธยา » สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา » อำเภอนครหลวง

อำเภอนครหลวง

 ปราสาทนครหลวง
อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรี...
 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา >>